1000 zbiorów w Repozytorium Otwartych Danych

2 lipca 2015 roku rozpoczęło funkcjonowanie pierwsze polskie repozytorium danych badawczych – RepOD. 31 lipca 2015 roku na platformie opublikowano pierwszy zbiór danych. Dziś w repozytorium dostępnych jest już ponad tysiąc zbiorów danych badawczych.

Początki serwisu sięgają czasu, kiedy jeszcze niewiele osób myślało o aktywnym korzystaniu z repozytoriów danych. Obecnie dzielenie się zasobami gromadzonymi i analizowanymi w toku badań naukowych staje się powszechną praktyką, a platformy takie jak RepOD odpowiadają na zapotrzebowanie badaczek i badaczy na ich bezpieczne, długoterminowe i bezpłatne przechowywanie.

Początkowo serwis wykorzystywał oprogramowanie CKAN, zaś w roku 2020 uruchomiono jego nową wersję, opartą o zmodyfikowane w ICM UW oprogramowanie Dataverse. Obecnie wszyscy zainteresowani mogą korzystać z nowoczesnego repozytorium danych badawczych, w pełni zgodnego ze światowymi standardami. RepOD od początku funkcjonował jako platforma bezpłatna i ogólnodostępna. Wszyscy mogą przeszukiwać i pobierać dostępne zbiory, a po założeniu darmowego konta – również deponować i udostępniać własne dane. Z repozytorium mogą korzystać zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji, umożliwiających gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu danych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych na konkretnych uczelniach czy w instytutach. Bieżącą obsługą repozytorium, w tym dbaniem o jakość gromadzonych zasobów, zajmują się członkowie zespołu Platformy Otwartej Nauki ICM UW. Nadzór merytoryczny nad kolekcjami instytucjonalnymi sprawują same instytucje, przy wsparciu ICM UW. W RepOD funkcjonuje już 28 kolekcji instytucjonalnych.

Rosnąca świadomość naukowców w zakresie korzyści płynących z udostępniania danych badawczych w sposób otwarty, sprawia, że do repozytorium z roku na rok zgłasza się coraz więcej osób chcących zdeponować (inne niż publikacje) rezultaty pracy badawczej. Naukowcy decydują się na korzystanie z serwisu, by zwiększyć widoczność swoich badań oraz szanse cytowania zbiorów i powiązanych z nimi publikacji. Istotna jest także możliwość jednoznacznego określenia zasad korzystania z danych. Deponując dane w repozytorium, naukowcy mogą spełnić wymagania wynikające z polityk instytucji finansujących i czasopism naukowych.

Repozytorium jest dostępne pod adresem https://repod.icm.edu.pl/.