Zajęcia edukacyjne w Centrum Danych ICM UW

Centrum Danych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) zaprasza na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się działalnością ICM i dowiedzą się czym są obliczenia wielkiej skali (HPC). Uczniowie będą mieli okazję poznać historię superkomputerów Uniwersytetu Warszawskiego oglądając wystawę "maszyn" wycofanych z eksploatacji oraz zwiedzić współczesną serwerownię.

1. Jak umówić edu-zajęcia?

Edu-zajęcia należy rezerwować poprzez stronę internetową: icm.edu.pl/eduzajecia poprzez zakładkę Formularz zgłoszeniowy. Prosimy również o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Płatnych Zajęć Edukacyjnych w ICM.

2. Kiedy i gdzie odbywają się edu-zajęcia?

Edu-zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00 (start nie później niż o godzinie 13:00) w Centrum Danych ICM, które mieści się przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie.

3. Dla kogo przeznaczone są edu-zajęcia?

Naszym priorytetem i szczególnym staraniem jest dostosowanie formy i tematyki poszczególnych spotkań do wieku odwiedzających nas uczniów. Zajęcia przeznaczone są głównie dla młodzieży z klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich, ale możemy także przystosować program do potrzeb młodszych dzieci.

4. Co obejmuje koszt edu-zajęć?

Koszt udziału w edu-zajęciach to 600 zł od grupy liczącej do 25 osób. Podczas ok. 1,5-godz. spotkania uczniowie wezmą udział w wykładzie o superkomputerach, zwiedzą wystawę HPC oraz serwerownię.

Regulamin

REGULAMIN PŁATNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ICM

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin płatnych zajęć edukacyjnych (zwany dalej „Regulaminem”) w‌ Centrum Danych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (zwanym dalej „Centrum Danych ICM”) określa zasady rezerwacji oraz uczestnictwa w zajęcia edukacyjnych (zwanych dalej „edu-zajęciami”) organizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (zwane dalej „ICM”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Tynieckiej 15/17.
 2. Edu-zajęcia prowadzone są przez pracowników ICM zwanych dalej „edukatorami”.
 3. Edu-zajęcia mogą się odbyć od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, przy czym mogą rozpocząć się najpóźniej o godzinie 13:00.
 4. Pełna oferta edukacyjna jest dostępna na stronie internetowej: www.icm.edu.pl/eduzajecia

§ 2.

Rezerwacja i płatność za zajęcia edukacyjne

 1. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej:  www.icm.edu.pl/eduzajecia
 2. Rezerwacja miejsc na edu-zajęcia jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych terminów.
 3. Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi edu-zajęciami, wysyłając e-mail na adres: eduzajecia@icm.edu.pl
 4. Edu-zajęcia odbywają się w Centrum Danych ICM przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie (Białołęka).
 5. Edu-zajęcia dla szkół trwają do 1,5 godziny (90 minut) i są dedykowane dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniów szkół średnich.
 6. Grupa uczestników może liczyć maksymalnie 25 osób, w tym co najmniej  dwoje opiekunów. 
 7. Grupa powinna stawić się w siedzibie ICM 15 minut przed godziną rozpoczęcia zarezerwowanych edu-zajęć.
 8. Edu-zajęcia odbywają się w języku polskim. 
 9. Rezerwacja na edu-zajęcia złożona drogą elektroniczną uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu płatności i otrzymaniu potwierdzenia od organizatora przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w wyznaczonym terminie płatności. Brak opłacenia rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie.
 10. Dokonanie i opłacenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Rezerwacje edu-zajęć należy opłacić najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanymi terminem edu-zajęć.
 12. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 minut, edukator ma prawo odwołać edu-zajęcia lub je skrócić o czas spóźnienia.
 13. ICM wystawia faktury niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty oraz danych wpłacającego, ale nie później niż do 15-ego dnia następnego miesiąca po otrzymaniu wpłaty.
 14. Opłat należy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji terminu edu-zajęć we wskazanym terminie na podany numer konta bankowego.

§ 3.

Rezygnacja z edu-zajęć i reklamacje

 1. Rezygnacji z zarezerwowanego terminu edu-zajęć należy dokonać "drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: eduzajecia@icm.edu.pl
 2. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu edu-zajęć należy wskazać datę i godzinę, na które została dokonana rezerwacja oraz nazwisko osoby rezerwującej.
 3. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane przelewem na konto bankowe, z którego została dokonana opłata.
 4. ICM w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin edu-zajęć. W szczególnych wypadkach ICM zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zmiany terminu edu-zajęć lub zwrot uiszczonej opłaty. 
 5. W szczególnych sytuacjach losowych ICM jest uprawnione do odwołania warsztatów bez podania przyczyn. W takim przypadku wniesiona opłata podlega zwrotowi w całości.
 6. W przypadku powtarzającego się odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż trzy dni kalendarzowe lub niestawiennictwa pomimo braku odwołania, ICM zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnej rezerwacji od danej placówki.
 7. Reklamacje dot. rezerwacji lub przeprowadzonych warsztatów można składać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: eduzajecia@icm.edu.pl

§ 4.

Zasady uczestnictwa w edu-zajęciach

 1. Teren Centrum Danych ICM jest chroniony z wykorzystaniem usługi ochrony fizycznej realizowanej przez Straż Akademicką UW, monitoringu wizyjnego oraz  elektronicznej kontroli dostępu.
 2. Z wystawy stałej należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Uczestnicy edu-zajęć mają bezwarunkowy obowiązek wykonywania poleceń edukatorów oraz Straży Akademickiej UW, które dotyczą porządku i bezpieczeństwa.
 4. Zabrania się:
  1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w Centrum Danych ICM wydarzeń,
  2. spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  3. spożywania wyrobów alkoholowych, substancji psychoaktywnych i odurzających,
  4. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  5. biegania i ślizgania się po posadzkach,
  6. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia,
  7. głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia,
  8. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  9. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia,
  10. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa,
  11. wnoszenia broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które Straż Akademicka UW uzna za niebezpieczne,
  12. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika),
  13. przenoszenia elementów wyposażenia Centrum Danych ICM poza jego teren,
  14. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Centrum Danych ICM.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież pozostające pod ich opieką.
 6. Opiekunowie są odpowiedzialni za dyscyplinę osób, które są pod ich opieką. W szczególności do obowiązków opiekunów należy:
  1. przekazanie podczas dokonywania rejestracji numerowanej imiennej listy uczestników,
  2. zapoznanie uczestników oraz rodziców/opiekunów małoletnich uczestników z niniejszym regulaminem,
  3. okazanie dokumentu tożsamości Strażnikowi Straży Akademickiej UW,
  4. przed wejściem do Centrum Danych ICM sprawdzenie listy obecności uczestników,
  5. potwierdzenie stanu osobowego grupy własnoręcznym podpisem pod imienną listą w obecności Strażnika Straży Akademickiej UW,
  6. sprawowanie opieki, w tym interweniowanie w sytuacji zachowań niewłaściwych podczas całego pobytu w Centrum Danych ICM. Na żadnym etapie edu-zajęć nie jest dopuszczalne, aby uczestnicy zajęć byli pozostawieni bez nadzoru przez swojego opiekuna,
  7. przed wyjściem z Centrum Danych ICM ponowne sprawdzenie listy obecności uczestników,
  8. ponowne potwierdzenie stanu osobowego grupy własnoręcznym podpisem pod imienną listą w obecności Strażnika Straży Akademickiej UW.
 7. Do obowiązków edukatora należy:
  1. przed wejściem na teren Centrum Danych ICM omówienie zasad zachowania się we wnętrzach
  2. oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach,
  3. interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się uczestników edu-zajęć.
 8. Edukator, opiekunowie i uczestnicy nie mogą utrudniać pracy w Centrum Danych ICM.
 9. Na teren Centrum Danych ICM nie zostaną wpuszczone osoby:
  1. wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
  2. będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających.
 10. Plecaki, torby, walizki, parasole, okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Zabrania się pozostawiania bagażu na terenie Centrum Danych ICM w innym niż wyżej wskazane miejsce.
 11. W trakcie poruszania się po terenie Centrum Danych ICM należy szczególnie uważać na wystające elementy wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub stwarzającymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia, czy też innego uszczerbku na zdrowiu.
 12. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Centrum Danych ICM i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
 13. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia uczestniczących w edu-zajęciach Centrum Danych ICM zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 14. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Danych ICM zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Centrum Danych ICM oraz Straży Akademickiej UW.

§ 5.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: ICM Uniwersytet Warszawski, ul: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • telefonicznie: 22 55 20 000.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
 2. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w edu-zajęciach prowadzonych w Centrum Danych ICM.
 4. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a).
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
 6. Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanymi edu-zajęciami.
 7. Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych.
 8. Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
  1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rezerwacji edu-zajęć. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 10. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przetwarzania danych prosimy o kontakt: odo@icm.edu.pl.

§ 6.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w systemie monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.
 2. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu ochrony osób i mienia na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w Centrum Danych ICM można uzyskać pod numerem telefonu: 22 8749393 lub drogą elektroniczną pod adresem: odo@icm.edu.pl.
 4. Nagrania z monitoringu wizyjnego w Centrum Danych ICM będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady bezpieczeństwa są opisane w Regulaminie zwiedzania.
 2. Rezerwacja i opłacenie edu-zajęć oferowanych przez ICM jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie ICM: www.icm.edu.pl/eduzajecia oraz w Centrum Danych ICM.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie edu-zajęć, w szczególności oferty programowej oraz obsługi uczestników można zgłaszać edukatorowi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eduzajecia@icm.edu.pl
 5. Regulamin obowiązuje od 25.10.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy

  Należy wybrać termin pomiędzy wtorkiem, a czwartkiem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wskazanie terminu nie jest jednoznaczne z jego rezerwacją.

  Dane dotyczące uczestników  Dane do faktury

  Akceptuję Regulamin Edu-zajęć*

  Kontakt

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: eduzajecia@icm.edu.pl  Skip to content