Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021


UWAGA!
Nowa rekrutacja na Inżynierię Obliczeniową w roku akademickim 2021/2022
– Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59)
Rejestracja na stronie IRK


O kierunku

Inżynieria obliczeniowa to studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzone w ICM. Oferta skierowana jest do:

  • absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, siedmiosemestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera),
  • absolwentów studiów magisterskich.

Studia trwają 3 semestry i kończy je uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.
Inżynieria obliczeniowa odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • architektury wielkoskalowej,
  • zarządzania systemami wielkoskalowymi,
  • wykorzystywania systemów wielkoskalowych w wybranych dziedzinach.

Studenci zapoznają się także z metodami prac na wielkich zbiorach danych (Big Data), w tym ich:

  • przetwarzania,
  • analizy,
  • wizualizacji.

Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane jest także włączenie studentów w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, jak również realizacja własnych projektów zgłaszanych przez studentów.

Istotnym elementem studiów praktycznych są trzymiesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa

Program studiów

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa dla studentów rozpoczynających zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Plan zajęć

Ramowy tygodniowy plan zajęć

Sylabus

Studia inżynieria obliczeniowa – zajęcia dla studentów I semestru

Praktyki

​​​​​​​Obowiązkowym elementem studiów o profilu praktycznym są praktyki studenckie. W przypadku studiów II stopnia czas trwania praktyk wynosi co najmniej 3 miesiące. Organizacja praktyk stanowi istotne wyzwanie dla prowadzących studia praktyczne. W przypadku studiów inżynieria obliczeniowa, przed ich uruchomieniem zostały zebrane deklaracje szeregu firm z sektora IT dotyczące organizacji praktyk. Niestety, okazało się że firmy międzynarodowe posiadają własne regulacje dotyczące przyjmowania osób na praktyki oparte najczęściej na procedurze konkursowej co było trudno pogodzić z wymaganiami formalnymi ze strony uniwersytetu.

​​​​​​​Znacząca część studentów jest zainteresowana realizacją praktyk w ICM UW jako miejscu zapewniającym dostęp do nowoczesnych technologii oraz interesującą, nietuzinkową tematykę praktyk. Należy podkreślić, że jeszcze przed uruchomieniem studiów inżynieria obliczeniowa, ICM będąc centrum obliczeniowym prowadzącym działalność operacyjną organizował praktyki wakacyjne dla studentów kierunków technicznych i informatycznych przyjmując co roku kilka czy kilkanaście osób. Oferta praktyk corocznie przewyższa liczbę zainteresowanych osób.

​​​​​​​Oprócz możliwości realizacji praktyk w ICM UW, studenci mogą realizować praktyki w przedsiębiorstwach na podstawie porozumienia trójstronnego pomiędzy studentem, przedsiębiorstwem i uniwersytetem. Praktyki w ICM UW oraz z firmach zewnętrznych zaliczane są na podstawie sprawozdania merytorycznego.

W przypadku studentów pracujących w trakcie studiów możliwe jest zaliczenie praktyk na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy obejmującego okres zatrudnienia i jego wymiar oraz opis obowiązków, który musi być zgodny z profilem studiów. W takiej sytuacji sprawozdanie merytoryczne nie jest wymagane.

Rekrutacja

Rejestracja na Inżynierię Obliczeniową w roku akademickim 2021/2022
– Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59)

Rejestracja na stronie IRK

Kontakt

Lokalizacja studiów
Siedziba ICM, ul. Pawińskiego 5a, Kampus Ochota

kierownik studiów
prof. dr hab. Piotr Bała
email: lp.ude.mcinull@ajcaturker-aiduts

kierownik sekretariatu studiów
Hanna Szymanowska
email: lp.ude.mcinull@aiduts

Tematy prac magisterskich

Temat pracy Opiekunowie Data egz.
Porównanie modeli SARIMA i LSTM do predykcji cen Gazu Ziemnego na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce Jakub Zieliński 30.07.2020
Analiza archiwalnych prognoz modelu meteorologicznego UM w kontekście prognozowania energii generowanej przez OZE Dominika Czerniawska-Szejda
Piotr Bała
30.06.2020
Zrównoleglenie algorytmu MDFS z wykorzystaniem High Performance ParalleX Marek Michalewicz
Piotr Bała
2019-12-02
Change your friends or change your views? The interplay of influence and selection in the process of shaping political orientation among young adults in a friendship group Karolina Szafranek
Piotr Bała
2019-12-02
Analiza możliwości zwiększenia wydajności obliczeniowej oprogramowania MATSim przy pomocy biblioteki PCJ Piotr Bała 2019-06-24
Opracowanie biblioteki języka R realizującej protokół rzetelnej budowy modeli uczenia maszynowego i przetestowanie na danych z „Neuroblastoma Data Integration Challenge” Camda 2017 Witold Rudnicki
Piotr Bała
2019-06-24
Nieliniowe uzgadnianie i uśrednianie dwuwymiarowych pól skalarnych z progresywnym zagęszczaniem siatki punktów kontrolnych Krzysztof Nowiński
Piotr Bała
2018-12-18
Skalowalność głębokich sieci neuronowych
na superkomputerach o różnych architekturach
Marek Michalewicz
Piotr Bała
2018-12-18
Samozgodnościowa weryfikacja numerycznych
modeli prognozy pogody
Jacek Kopeć
Piotr Bała
2018-09-07
Automatyczna analiza podobieństwa orzeczeń sądowych Dominik Batorski
Piotr Bała
2018-06-29
Udostępnienie aplikacji OpenFOAM poprzez portal UNICORE Piotr Bała 2018-06-19
Rozprzestrzenianie dezinformacji za pośrednictwem Internetu Dominik Batorski
Piotr Bała
2018-06-19
Prognozy przewozowe w transporcie lotniczym
z uwzględnieniem konkurencji pomiędzy przewoźnikami
Jan Malawko 2018-06-22

A Masters Degree Course in Computational Engineering at ICM University of Warsaw (SC20)

Dlaczego warto wybrać studia w ICM?


Zobacz więcej