Powstaje Narodowa Infrastruktura Chmurowa dla Otwartej Nauki

ICM UW wspólnie z ACK Cyfronet AGH oraz WASKO S.A. zbudują nowoczesną infrastrukturę chmurową, umożliwiającą realizację prac B+R prowadzonych zgodnie z paradygmatem Otwartej Nauki. Infrastruktura ta zostanie stworzona w ramach projektu „Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC – PLGrid ICON” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Istotną częścią inwestycji będzie zakup nowych klastrów chmurowych, które będą uruchomione w Centrum Danych ICM UW w Warszawie.

Przedmiotem projektu “Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC – PLGrid ICON” (ICON – Infrastruktura Chmurowa Otwartej Nauki) jest zbudowanie nowoczesnej infrastruktury chmurowej, umożliwiającej realizację prac B+R prowadzonych zgodnie z paradygmatem Otwartej Nauki, dostarczającej rozwiązań odpowiadających na aktualne i przyszłe potrzeby polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki. 

PLGrid ICON wpisuje się w szerszą inicjatywę Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (European Open Science Cloud,  EOSC), a rezultatem prac będzie dostarczenie szeregu narzędzi i usług opartych o najnowsze technologie chmurowe, w szczególności:

  • udostępnienie nowoczesnej infrastruktury badawczej w środowisku chmurowym dla prac B+R, zwłaszcza data science i AI (sztucznej inteligencji) na potrzeby jednostek badawczych oraz przedsiębiorstw;
  • podnoszenie kompetencji kadr i zwiększenie transferu wiedzy;
  • powszechne i bezpieczne udostępnianie potoków analizy i przetwarzania danych naukowych oraz ich udostępnianie i zarządzanie zgodnie z zasadami FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) oraz paradygmatem Otwartej Nauki, będącej jednym z głównych filarów przyspieszenia innowacyjności oraz efektywniejszej współpracy nauki z przemysłem;
  • stymulowanie innowacyjności prac B+R poprzez wykorzystanie potencjału i możliwości najnowszych technologii, wspieranie budowy społeczeństwa cyfrowego.

Za realizację projektu odpowiadają jednostki będące członkami Konsorcjum PL-Grid: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) i Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ACK Cyfronet AGH) oraz partner biznesowy WASKO S.A.

Projekt realizowany będzie w Centrum Danych ICM UW w Warszawie przy ul. Kupieckiej, przy czym ICM UW i ACK Cyfronet AGH odpowiedzialne będą za stworzenie infrastruktury chmurowej, w tym inwestycje sprzętowe oraz wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, natomiast WASKO S.A. dostarczy oprogramowanie do monitoringu i zarządzania infrastrukturą. 

Chmura PLGrid ICON zaprojektowana będzie z naciskiem na zapewnienie środowiska dla prac badawczo-rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań data science oraz sztucznej inteligencji. Od strony sprzętowej chmura zbudowana będzie w oparciu o dwa klastry obliczeniowe w Warszawie, jeden zakupiony przez ICM UW, a drugi przez ACK Cyfronet AGH, sprofilowane pod kątem tych dwóch zastosowań.

Planowany czas realizacji projektu wynosi 18 miesięcy – po jego zakończeniu wdrożona infrastruktura chmurowa PLGrid dla EOSC osiągnie zakładaną funkcjonalność i zostanie udostępniona użytkownikom ze środowisk naukowych i gospodarczych na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 

Finansowanie

Całkowita wartość projektu „Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC – PLGrid ICON” wynosi 99 035 052,02 zł, w tym 83 554 515,02 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Projekt zostanie zrealizowany na podstawie UMOWY O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM BEZZWROTNYM Z PLANU ROZWOJOWEGO W RAMACH INWESTYCJI: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI; Numer Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem: KPOD.01.18-IW.03-0006/24.