ICM UW i OPI zawarły porozumienie

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) nawiązały współpracę. W ramach podpisanego porozumienia wspólnie będą realizować innowacyjne projekty. Dzięki współpracy ekspertów obu jednostek, łatwiejszy będzie transfer wiedzy oraz opracowywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, które będą wspierać przede wszystkim polską naukę. W ramach wspólnych inicjatyw zaplanowano m.in. działania na rzecz utworzenia krajowego systemu publikacji naukowych.

OPI oraz ICM UW to jednostki, które od wielu lat aktywnie działają w zakresie informatyki i data science oraz od dawna współpracują ze sobą przy różnych projektach. Teraz postanowiły zwiększyć liczbę oraz skalę wspólnych inicjatyw dzięki czemu możliwa będzie realizacja długoterminowych działań, które przyniosą pozytywne efekty wszystkim podmiotom związanym z polską nauką.

Ośrodek Przetwarzania Informacji już od dawna aktywnie rozwija systemy informatyczne, które wspierają całe środowisko polskiej nauki. Cieszę się, że teraz możemy połączyć siły z ICM UW i wspólnie wspierać polskich naukowców w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Już wcześniej realizowaliśmy wspólne inicjatywy, jednak dzięki porozumieniu będziemy mogli zwiększyć ich zasięg, a także wspólnie ubiegać się o finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Współpraca obu instytucji przyczyni się do lepszej integracji środowisk naukowych skupionych na rozwoju branży IT i data science w Polsce. Dzięki temu więcej projektów badawczych z tych obszarów będzie mogło być zrealizowanych, a w ich ramach powstaną nowoczesne rozwiązania cyfrowe, mające zastosowanie nie tylko w nauce, ale i w biznesie.

ICM UW specjalizuje się w eksploracji dużych zbiorów danych oraz budowie modeli służących analityce danych. Opracowujemy i wykorzystujemy metody uczenia maszynowego do wielkoskalowej analizy tekstów oraz przeprowadzania data miningu. Wnosimy do współpracy z OPI konkretne rozwiązania w obszarze bibliotek wirtualnych, w tym wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji na potrzeby otwartej nauki oraz w prowadzeniu WBN i serwisów Platformy Otwartej Nauki. Bardzo się cieszmy z partnerstwa z OPI również w szerszym kontekście wspólnych inicjatyw na rzecz open science w Polsce – komentuje dr inż. Robert Sot, dyrektor ICM UW.

Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji a Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW zawarto 2 sierpnia 2023 r. w Warszawie. Jego głównym celem jest długoterminowa współpraca partnerów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Oprócz inicjatyw naukowych, zaplanowano działania na rzecz integracji i rozbudowy systemów OPI i ICM UW, które działają w obszarze otwartej nauki i komunikacji naukowej. Obie jednostki zadeklarowały także podjęcie współpracy w celu utworzenia kompleksowego, krajowego systemu publikacji naukowych.


Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania
w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

www.opi.org.pl

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w oparciu o modelowanie matematyczne, symulacje komputerowe oraz obliczenia wielo- i wielkoskalowe oraz prowadzi dydaktykę w powyższych domenach.  W obszarze usług typu High Performance Computing (HPC) i usług chmurowych, ICM wspomaga użytkowników z całej Polski aktywnie korzystających z superkomputerów i infrastruktury obliczeniowej, sieciowej oraz przechowywania wielkich danych.

ICM odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu polskim naukowcom z ponad 500 instytucji dostępu do pełnej literatury naukowej, w tym 25 tys. tytułów czasopism i 157 tys. tytułów książek, poprzez prowadzenie i utrzymywanie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN). W obszarze Open Science, ICM umacnia pozycję Uniwersytetu Warszawskiego jako dostawcy największych serwisów otwartej nauki w Polsce – Biblioteki Nauki oraz repozytoriów danych. Jednostka prowadzi także wyjątkowe projekty edukacyjne: magisterskie studia o charakterze praktycznym z Inżynierii Obliczeniowej, a także kurs Omics Data Science: Bioinformatyka i analiza wielkoskalowych danych biomedycznych.

Więcej informacji na icm.edu.pl.