Dr Robert Sot nowym Dyrektorem ICM UW

Od 1 stycznia pełniącym obowiązki Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego został dr Robert Sot. Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn.1 stycznia 2022 r. dr Robert Sot zastąpił na tym stanowisku dr. Marka Michalewicza, który kierował jednostką od lipca 2018 r. Na stanowiska wicedyrektorów zostali powołani dr Karolina Szafranek oraz Wojtek Sylwestrzak.

Dr inż. Robert Sot ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 2006 r. tytuł doktora nauk technicznych. Jest specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania właściwości nowoczesnych materiałów, w szczególności w zakresie modelowania materiałów przy użyciu metod ab initio.

Dr Robert Sot zatrudniony jest w ICM UW od 2001 r.; w tym czasie koordynował oraz nadzorował realizację dużych projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w które zaangażowany był Uniwersytet Warszawski. Największymi z nich był projekt pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT (zakup dla m.in. Uniwersytetu Warszawskiego aparatury i wyposażenia badawczego o wartości ponad 100 mln PLN) oraz projekt OCEAN (stworzenie w ICM UW unikalnego na skalę Polski centrum kompetencji i technologii do analizowania dużych zbiorów danych o wartości ponad 160 mln PLN).

W latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora uniwersyteckiego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii współpracując z kadrą kierowniczą uczelni przy tworzeniu koncepcji projektu CePT i jego bazy infrastrukturalnej. Oprócz tego, od 2013 r., jako zastępca dyrektora ICM UW, zajmował się bieżącym kierowaniem Jednostką na poziomie organizacyjnym. Bardzo dobrze zna uwarunkowania uniwersyteckie, zasady funkcjonowania uczelni, od kilkunastu lat sprawnie współpracuje z kadrą kierowniczą Uniwersytetu Warszawskiego.