Europejska chmura dla otwartej nauki

Uniwersytet Warszawski przystąpił do EOSC Association, stowarzyszenia instytucji naukowych zaangażowanych w opracowanie i realizację strategii rozwoju European Open Science Cloud (EOSC). Celem przedsięwzięcia jest stworzenie środowiska otwartej nauki, które zapewni naukowcom narzędzia, serwisy i zasoby niezbędne do prowadzenia badań, a także do przechowywania, wyszukiwania i ponownego wykorzystywania ich rezultatów.

W działania EOSC Association zaangażowane jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, które od wielu lat działa na rzecz otwartej nauki oraz rozwija narzędzia informatyczne i serwisy umożliwiające otwarte udostępnianie wyników badań. Pracownicy ICM UW uczestniczą w powołanych w październiku tego roku grupach zadaniowych, które wypracowują rozwiązania istotne dla realizacji i aktualizacji strategicznego planu badań i innowacji EOSC.

EOSC Association utworzone zostało 29 lipca 2020 r. przez 4 organizacje założycielskie, a aktualnie zrzesza ponad 200 członków oraz obserwatorów. Członkowie realizują cele uzgodnione w porozumieniu podpisanym przez Unię Europejską i EOSC Association. Ekosystem EOSC jest współtworzony w ramach szeregu projektów i inicjatyw finansowanych zarówno przez Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie oraz kraje stowarzyszone, natomiast stowarzyszenie odgrywa ważną rolę w koordynacji tych inwestycji.

Więcej informacji na temat EOSC Association znaleźć można na stronie: https://eosc.eu.