ICM Uniwersytet Warszawski w konsorcjum projektu EuroCC (Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC)

EuroHPC to wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU) mające na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. W ramach II filaru tego projektu zaplanowano powstanie Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC (EuroCC), których zadaniem będzie wsparcie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy środowiska akademickiego oraz z wykorzystaniem dostarczanych przez superkomputery EuroHPC zasobów obliczeniowych. Komputery Dużej Mocy stanowią obecnie kluczowe narzędzie dla rozwoju nauki i przemysłu w Europie, ich znaczenie rosło nieprzerwanie na przestrzeni trzech ostatnich dekad i ewoluowało w kierunku technologii, której zadaniem jest wspieranie szeregu najważniejszych sektorów europejskiej gospodarki.

Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC. W każdym uczestniczącym europejskim państwie zostanie wyznaczony jeden punkt kontaktowy, określony mianem Narodowego Centrum Kompetencji EuroHPC, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie projektu i realizację zadań na poziomie krajowym.

Działalność Narodowych Centrów Kompetencji obejmować będzie:

 • współpracę centrów KDM w danym kraju oraz udostępnianych przez nie usług oraz szkoleń;
 • pracę nad rozwojem ulepszonych i nowych technik wsparcia i pomocy technicznej;
 • opracowanie biznesowego modelu współpracy z różnymi podmiotami stanowiącymi potencjalne grupy odbiorców;
 • promocję i upowszechnianie wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • wymianę najlepszych praktyk i udzielanie wsparcia pozostałym krajom europejskim.

W Polsce projekt EUROCC realizuje konsorcjum w składzie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie (lider),
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
 • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Centrum Informatyczne Świerk,
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

 

Informacja o KDM ICM

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w oparciu o modelowanie matematyczne, symulacje komputerowe, obliczenia wielo- i wielkoskalowe. ICM zarządza dwoma centrami danych w Warszawie. Oddane do użytku w 2016 roku Centrum Technologii ICM w Białołęce ma ok. 10.000 m2 powierzchni technicznej w której znajdują się trzy superkomputery światowej klasy: Petaflopowy Cray XC-40 (Okeanos), system wyróżnia wysoka moc i skalowalność obliczeniowa, a także wysoka wydajność przetwarzania danych grafowych, oraz klaster Huawei (Topola) i klaster (Rysy) do analityki wielkich danych I obliczeń chmurowych. W serwerowni znajduje się sprzęt do przechowywania danych (data storage) na ok. 20 PB danych. W obszarze usług typu High Performance Computing i usług chmurowych, ICM wspomaga ok. 1000 użytkowników z Polski korzystających z superkomputerów i infrastruktury obliczeniowej, sieciowej ICM oraz przechowywania wielkich danych.

 

Więcej informacji o KDM ICM i szkoleniach

https://kdm.icm.edu.pl/

https://kdm.icm.edu.pl/Szkolenia/informacje/


Akronim: EuroCC

Nazwa programu i projektu: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Wartość projektu: 4 247 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 123 600,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Strona projektu: https://cc.eurohpc.pl/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU EUROHPC JOINT UNDERTAKING.