XXI Sesja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy ICM

206 mln rdzenio-godzin obliczeń, 475 aktywnych użytkowników i 282 projekty w ramach grantów obliczeniowych ICM w 2020 r.

Są już dostępne nagrania wystąpień z 21. Sesji Użytkowników KDM w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawozdania z grantów, wykłady specjalne oraz podsumowanie obliczeń w 2020 r. udostępniamy na oficjalnym kanale ICM.

W XXI Sesji Użytkowników KDM wzięli udział kierownicy oraz uczestnicy grantów obliczeniowych realizowanych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, a także naukowcy i zespół obsługi Centrum Technologii ICM, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura obliczeniowa (HPC) o mocy rzędu ok. 2 PFLOPS oraz zasoby storage o łącznej objętości 20 PB.

Zasoby ICM są otwarte dla całego środowiska naukowego w Polsce, a dostęp na potrzeby niekomercyjnych badań naukowych i dydaktyki jest nieodpłatny. Użytkownikiem może zostać każdy pracownik i doktorant (przy akceptacji opiekuna naukowego) polskiej wyższej uczelni lub jednostki naukowej. Dostęp do zasobów ICM odbywa się w ramach tzw. grantów obliczeniowych. Rodzaj grantu zależy od ilości zadeklarowanych rdzenio-godzin (CPUh) i superkomputera (Okeanos, Topola, Rysy) na którym mają być realizowane obliczenia.


Udostępnianie infrastruktury ICM: 206 mln rdzenio-godzin w 2020 r.

W 2020 r. ICM udostępnił środowisku naukowemu w Polsce 206 mln rdzenio-godzin mocy obliczeniowej. Głównymi beneficjentami grantów były grupy badawcze z: Uniwersytetu Warszawskiego (63 551 716 rdzenio-godzin obliczeń), Politechniki Warszawskiej (17 293 962 rdzenio-godzin) oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (12 563 830 rdzenio-godzin).

Powyżej 5 mln rdzenio-godzin wykorzystały: Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska.

Łącznie, w ciągu trzech ostatnich lat, ICM udostępnił polskim badaczom 616,6 mln rdzenio-godzin.

Moc obliczeniowa była udostępniana w oparciu o aktualne dwa główne systemy HPC (High Performance Computing): “Okeanos” (Cray XC40 zainstalowany w 2015 r. w ramach projektu POIG “OCEAN”, 1084 węzły obliczeniowe, 26 016 rdzeni obliczeniowych) oraz “Topola” (klaster Huawei zainstalowany w 2014 r. w ramach projektów POIG “PL-Grid”, 220 węzły obliczeniowe, ponad 6 tys. rdzeni obliczeniowych ). Ponadto w 2020 r. użytkownicy mogli korzystać z eksperymentalnego klastra akcelerowanego “Rysy” (7 węzłów z akceleratorami GPU NVIDIA, 1 węzeł z procesorami wektorowymi NEC). Ze względu na małe rozmiary tego systemu wkład w wykorzystane godziny obliczeń był marginalny (poniżej 2% wszystkich udostępnionych rdzenio-godzin). System dedykowany był do obliczeń z kategorii uczenia maszynowego.


282 projekty w ramach grantów obliczeniowych ICM

W sumie, w ubiegłym roku z obliczeń na systemach ICM skorzystało aktywnie 475 użytkowników (na 900 zarejestrowanych) z 45 jednostek naukowych w ramach 282 projektów w postaci grantów obliczeniowych przyznanych w ICM UW. W ciągu trzech ostatnich lat liczba użytkowników wzrosła o 69 osób przy zmniejszającej się liczbie projektów (292 w 2019 r. i 310 w 2020 r.).W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, granty przyznawane były w trybach:

  • nie recenzowanym, podlegającym ocenie technicznej, dla wniosków o alokację zasobów poniżej 2 mln rdzenio-godzin czasu obliczeń w roku (przydział zasobów na systemach “Topola” i “Okeanos”),

  • recenzowanym, podlegającym ocenie panelu eksperckiego, dla wniosków o alokację zasobów powyżej 2 mln rdzenio-godzin (przydział zasobów na systemie “Okeanos”).

Największe realizowane zadania (powyżej 5 mln godzin rdzenio-godzin obliczeń w 2020 r.) obejmowały następujące projekty:

Tytuł projektu Jednostka naukowa Użyte rdzenio-godziny w 2020 r.
Badanie mechanizmów allosterycznych metodami dynamiki molekularnej i przyspieszonego próbkowania Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

21 590 801

Variability of black hole accretion inflows and outflows Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

11 280 356

Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Fizyki

8 967 595

ADVANCE++: High-throughput screening and properties of novel functional materials in the solid state Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

8 034 829

Non-equilibrium phenomena in superfluid and strongly interacting Fermi systems Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

7 230 341

Analiza crash-testów samolotów wielkoformatowych Wojskowa Akademia Techniczna

6 579 082

TOrnTO: To Open or not To Open: A Computational Search for Optical Control of ATP-sensitive Potassium Channels Opening Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

6 520 423

Activation mechanism of histamine and dopamine receptors Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

6 402 727

Implementacja, kalibracja i testy pola gruboziarnistego modelu UNRES nowej generacji o zwiększonej rozdzielczości Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

5 018 736

Pozostałe

133 305 356


Program XXI Sesji Sprawozdawczej Użytkowników KDM ICM

Biogramy oraz abstrakty prelegentów są dostępne na stronie kdm.icm.edu.pl/Sesje_KDM/sesja2021/prelegenci/

Dzień 1.

Krzysztof Rządca | UW, MIM
Pan tu nie stał! Nauka, praktyka i zdrowy rozsądek w superkomputerowych systemach kolejkowych

Piotr Setny | UW, CENT
Oddziaływanie peptydów fuzyjnych wirusa grypy z błonami lipidowymi

Stanisław Dunin-Horkawicz UW, CENT
Sequence-structure relationships in highly-regular proteins

Anna Karnkowska | UW, Wydział Biologii
Genomika i metagenomika mikroorganizmów eukariotycznych

Łukasz Konraciuk, Marek Masiak | Uniwersystet Warszawski, University College London
Polscy studenci w Student Supercomputer Challenge

Michał Boniecki | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Gruboziarniste metody do modelowania struktury przestrzennej RNA i kompleksów RNA-białko

Nithin Chandran | Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki
Modeling of RNA and RNA-protein complexes (Badania kompleksów RNA i RNA-białko za pomocą symulacji Monte Carlo)

Joanna Miszkiewicz | UW, CENT
Odtworzenie eksperymentalnej krzywej topnienia dupleksów RNA metodą dynamiki molekularnej

Silvio Osella | UW, CENT
Rational Design of Bio-Organic Systems for Biomimetic Applications

Adam Sieradzan | Uniwersytet Gdański
Wprowadzanie błony lipidowej do gruboziarnistego pola siłowego UNRES

Paweł Gora | UW, MIM
Optymalizacja leczenia nowotworu

Michał Jagielski, Miron Kursa | UW, ICM
Modelowanie nadciekłej turbulencji na maszynie wektorowej NEC

Łukasz Górski | UW, ICM
Wyjaśnialność i modele językowe w informatyce prawniczej

Piotr Śpiewak | PW, Wydział Inżynierii Materiałowej
Modelowanie ab initio właściwości transportowych w materiałach termoelektrycznych z wykorzystaniem funkcjonałów hybrydowych

Marcin Zemła | PW, Wydział Inżynierii Materiałowej
He w Fe

Damian Sobieraj, Jan Wróbel | PW, Wydział Inżynierii Materiałowej
Modelowanie stabilności fazowej i właściwości stopów o wysokiej entropii

Franciszek Rakowski | UW, ICM
Symulacje COVID-19 – model ICM

Maciej Szpindler | UW, ICM
Podsumowanie obliczeń w ICM w latach 2018-2020

 

Dzień 2.

M. Dzikowski G.Gruszczyński M.Hermanowicz M.Szpindler | UW, ICM
Jak rozszyfrować 2FA, NEC, singularity i inne, czyli o nowościach w HPC ICM

Yevgen Melikhov |PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Theoretical support to facilitate analysis of X-ray Absorption Spectroscopy data obtained for (Ga,Mn) As thin films

Karolina Milowska | University of Cambridge
Jak poprawić własności elektryczne przewodów opartych o nanorurki węglowe

Vadim Zhuravlew | UW, ICM
Obliczenia kwantowo-mechaniczne dla 250 milionów atomów dwutlenku tytanu

Aleksandra Siklitckaia |IChF, PAN
Ab-initio insights into the CO2 adsorption

Marcin Kryński | PW, Wydział Fizyki
Modelowanie właściwości elektrycznych przewodników jonów tlenu opartych na Bi2O3

Wacław Kuś | Politechnika Śląska
Projektowanie materiałów 2D o zadanych własnościach mechanicznych

Joanna Jędraszczyk, Maciej Szpindler | UW, ICM
Sesja pytań i odpowiedzi

Maciej Szudarek | Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Modelowanie numeryczne przepływomierzy wibracyjnych

Maciej Szary | Politechnika Poznańska Instytut Fizyki
Domieszkowany MoS2 jako materiał do detekcji H2S

Carmine Autieri | PAN, Instytut Fizyki
Magnetic impurities IN TOPological materials

Piotr Korcyl | UJ, Instytut Fizyki
Determination of the strong coupling constant from Lattice QCD Monte Carlo simulations

Krzysztof Rogowski | PW, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Analiza wpływu wirującego wału wirnika Darrieusa na obciążenia aerodynamiczne łopat wirnika

Oksana Volnianska | PAN, Instytut Fizyki
Struktura elektronowa domieszek metali przejściowych w ZnO i GaN

Bohdan Andriyevskyy | Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki
Właściwości elektronowe i fononowe kryształów półprzewodnikowych obliczone w ramach teorii funkcjonału gęstości

Dominik Kurzydłowski | UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wpływ wysokich ciśnień na właściwości związków bogatych we fluor

Michał Kochman | Instytut Chemii Fizycznej, PAN
Piruety w smole. Symulacje motorów molekularnych w roztworze wodnym

Marek Graff | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, PAN
Wpływ podstawników oraz izomerii geometrycznej na aromatyczność HOMA polienów

Michał Lesiuk | UW, Wydział Chemii
Techniki dekompozycji tensorow w teorii coupled cluster

Maciej Śmiechowski | Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Wodór cząsteczkowy jako minimalny model hydratacji hydrofobowej

Zuzanna Szymańska | UW, ICM
Problemy odwrotne w modelowaniu nowotworów

Maciej Szpindler, Marek Michalewicz | UW, ICM
Podsumowanie i zakończenie sesji