Dr hab. Dominik Batorski laureatem Nagrody im. Marka Cara za badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Dominik Batorski to socjolog i data scientist łączący pracę naukową w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim z działalnością doradczą, popularyzatorską i biznesową.

 

Nagrody im Marka Cara wręczono 24 września podczas XXVI Forum Teleinformatyki. Wyróżnienie przyznawane jest za dokonania w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby.

Tegoroczną Nagrodę im. Marka Cara otrzymał także Kazimierz Schmidt, Radca Ministra w Departamencie Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji. Wyróżnienie przyznawane jest od 2002 roku.

“To wyróżnienie ma dla mnie większe znaczenie niż zakończony kilka miesięcy temu proces habilitacyjny. Zawsze zależało mi bardziej na praktycznych efektach moich działań i badań niż na ich wartości naukowej. Cieszę się, że zostało to docenione przez znamienite grono członków Kapituły tej nagrody, w tym Laureatów z poprzednich lat” – komentuje dr Dominik Batorski (ICM).


Dr hab. Dominik Batorski

Od 2002 r. bada zmiany społeczne i gospodarcze związane z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwojem społeczeństwa informacyjnego i sztucznej inteligencji. Aktywnie dba również o to, by wyniki tych badań przekładały się na polityki publiczne.

Autor badań Diagnoza społeczna 2003-2015, w części dotyczącej uwarunkowań, sposobów i konsekwencji korzystania z nowych technologii. Kierownik grantów naukowych oraz kilkunastu aplikacyjnych projektów badawczych dotyczących problematyki społeczeństwa informacyjnego. Inicjator powstania Digital Economy Lab (DELab) na Uniwersytecie Warszawskim, do połowy 2014 r. pełniący funkcję dyrektora naukowego.

Jako ekspert wielokrotnie doradzał jednostkom administracji rządowej i samorządowej, kierował przygotowywaniem kilkunastu opracowań analitycznych i ekspertyz oraz uczestniczył w tworzeniu kilku Strategii (w tym Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 i Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce do 2020 roku) i Programów Operacyjnych (zwłaszcza POPC), a także Narodowego Planu Szerokopasmowego i jego aktualizacji. Był członkiem Rady ds. Informatyzacji (2011-2013) i Rady ds. Cyfryzacji (2016- 2018). W 2008 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

W ostatnich latach zajmuje się tematami uczenia maszynowego oraz społecznych implikacji rozwoju sztucznej inteligencji. Animuje społeczność osób zajmujących się pracą z danymi i uczeniem maszynowym – od 2014 r. organizuje meetupy Data Science Warsaw, społeczności liczącej prawie 6 tys. osób. Kieruje radą programową konferencji Data Science Summit oraz współuczestniczy w organizacji innych konferencji z tego obszaru. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych związanych z data science na UW, SGH, ALK, Politechnice Warszawskiej i Białostockiej.


Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 r.) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego. Jednym z jej pomysłodawców był Marek Car, ówczesny szef Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów – stąd dwie pierwsze edycje odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”. Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. Podczas konferencji wręczane są nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach, m.in. związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz Forum Teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”.