Meteo i ocena gojenia się ścięgna Achillesa innowacjami 2019 r

ICM Granty 2019 Inkubator Innowacyjnośći 2.0

W tegorocznej edycji Inkubatora Innowacyjności dwa pierwsze miejsca zajęły projekty Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Granty zostały przyznane na platformę sklep.meteo.pl oraz rozwiązanie do automatycznej oceny gojenia się ścięgna Achillesa w obrazowaniu medycznym.

 

W środę (26 czerwca) odbyło się wręczenie decyzji w Konkursie na Grant – dofinansowania inicjatyw naukowych o wysokim potencjale komercjalizacji, w ramach programu MNiSW “Inkubator Innowacyjności 2.0”. Granty są przyznawane na prowadzenie prac wdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Koordynatorem konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Miejsce 1. Zintegrowana platforma meteo

Planowane innowacje w serwisie meteo.pl mają na celu zbudowanie zintegrowanej platformy internetowej dostarczającej produkty i wyniki usług opartych na danych meteorologicznych. Tworzone rozwiązanie umożliwi pobieranie spersonalizowanych prognoz meteorologicznych mogących mieć zastosowanie w energetyce, rolnictwie, sadownictwie, transporcie i wielu innych branżach. Projektowana platforma jest odpowiedzią na rosnące potrzeby firm z sektora MSP oraz odbiorców indywidualnych, zgłaszane za pośrednictwem spółki spin-off METEO działającej od 2018 roku.

Bardzo się cieszę z inicjatywy konkursu, bo tego typu działania otwierają uczelnie na rynek, pomagają w nawiązaniu bądź zacieśnieniu współpracy z podmiotami biznesowymi i pokazują, że docenia się wyniki badań o potencjale praktycznym, które mają zastosowanie dla społeczeństwa” – mówi Karolina Szafranek, laureatka pierwszego miejsca. “Czerpanie korzyści z wyników prac badawczych przestaje być powodem do wstydu, a przedsiębiorczość staje się pożądaną cechą u ludzi nauki” – dodaje.

 

Miejsce 2. Ocena ścięgna Achillesa

Metoda automatycznej oceny ścięgna Achillesa powstała jako jeden z rezultatów szerszego projektu “START: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”. Rozwiązanie opracowane przez zespół ICM bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji. Na wejściu algorytm otrzymuje obrazy z badania Rezonansu Magnetycznego, a na wyjściu generowany jest ustrukturyzowany, obiektywny i ilościowy raport zawierający oceniane parametry. Akwizycja danych może trwać zaledwie pięć minut, a raport wymaga jedynie intuicyjnej weryfikacji przez radiologa.

Środki w ramach inkubatora umożliwią prace przedwdrożeniowe, w tym pozyskanie ekspertyz danych z kilku ośrodków radiologicznych i ekspertyz dotyczących procesów certyfikacji i legislacji. Wypracowane rozwiązanie już niebawem powinno trafić do spółki spin-off Uniwersytetu, a w perspektywie do klinik obrazowania, ortopedii i medycyny sportowej.

Fundusze celowane w ten etap prac – na ścieżce od pomysłu do produktu – są niezwykle istotne. Szczególnie w obszarze Med-Tech finansowanie publiczne na wczesnych etapach rozwoju jest niezbędne. Inkubator Innowacyjności to program, który bardzo ułatwia wykonanie kroku pomiędzy rezultatami prac B+R, a bezpośrednim zainteresowaniem klientów oraz inwestorów. W mojej ocenie konkurs znakomicie napędza też procesy innowacyjne wewnątrz uczelni” – podsumowuje Bartosz Borucki, zdobywca drugiego miejsca.

 

Wysokość grantów

Łączna wartość grantów dla ICM UW wyniosła 138 000 zł netto. Najwyższą ocenę w konkursie – 770 punktów – uzyskała Karolina Szafranek za projekt “Platforma produktów i usług opartych na danych meteorologicznych: sklep.meteo.pl”. Drugie miejsce z 702 punktami zajął Bartosz Borucki za rozwiązanie “Automatyczna ocena ścięgna Achillesa w obrazowaniu medycznym”.

Podobną kwotę finansowania i trzy granty uzyskał Wydział Chemii. Beneficjentami konkursu zostały również Wydziały: Biologii, Geologii, Neofilologii, Zarządzania, a także Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W sumie dla jednostek UW przyznano 11 grantów na kwotę 560 000 zł netto.

Konkurs na Grant w ramach programu “Inkubator Innowacyjności 2.0” został przeprowadzony przez: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (Lider Projektu), UWRC sp. z o.o., Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej oraz NanoTechIP sp. z o. o.


Inkubator Innowacyjności

„Inkubator Innowacyjności 2.0” to ogłoszony w styczniu tego roku program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W poprzedniej edycji dwuletniego programu „Inkubator Innowacyjności+” założono 11 spółek typu spin-off, sfinansowano 7 zgłoszeń patentowych oraz 28 projektów UW na łączną kwotę ok. 1 500 000,00 zł.

Według komunikatu MNiSW celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.


Autorzy zwycięskich projektów

Karolina Szafranek, dr inż. Pracuje w ICM UW od 2009 r. Związana jest z zespołem Meteo.pl. Zajmuje się aplikacją wyników prognoz – ich zastosowaniem w praktyce. Koordynuje współpracę z przedstawicielami biznesu w zakresie wykorzystania prognoz ICM w energetyce, rolnictwie czy lotnictwie.

Bartosz Borucki, mgr. Związany z ICM UW od 2006 r., gdzie kieruje zespołem Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej. Od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami B+R w obszarze metod wspomagania komputerowego w medycynie. W szczególności skupia się na obszarach związanych z informacją obrazową oraz analityką danych.