Laboratorium prowadzi badania zjawisk oraz przemian społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki oraz nowych technologii. Prowadzone przez nas badania mają na celu zarówno głębsze zrozumienie analizowanych zjawisk społecznych, jak również dostarczanie wiedzy praktycznej. Członkowie zespołu są autorami wielu analiz i ekspertyz dla jednostek administracji rządowej i samorządowej (m.in. MNiSW, MPiPS, MSWiA, MAiC/MC, MRR/MIR, MKiDN) oraz na potrzeby Strategii (np. SRSI, SRKS) i Programów Operacyjnych. Obszary badań dotyczą między innymi:

 • społecznych uwarunkowań rozwoju i upowszechnienia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • przemian społecznych i gospodarczych dokonujących się pod wpływem rozwoju technologii;
 • funkcjonowania nauki w społeczeństwie oraz społecznych uwarunkowań produkcji wiedzy, a także przemian społecznych środowisk naukowych i mobilności naukowców.

Przykłady badań prowadzonych przez członków zespołu to m.in.: Diagnoza społeczna (2003-2015); Cyfrowa gospodarka (2011-2012); Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych (2014-2015); Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec internetu (2010); Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce (2009); Analizy sieci kooperacji firm w projektach B+R (2011).

Obok wyżej wymienionych zagadnień istotnym obszarem działalności Sekcji jest rozwijanie i upowszechnianie innowacyjnych metod ilościowej analizy danych. W szczególności, są to metody analizy sieci społecznych oraz procesów społecznych zachodzących w sieciach, jak również narzędzia do numerycznej analizy procesów społecznych, uczenia maszynowego i analityki predykcyjnej.

Główne atuty Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych

 1. Duże doświadczenie w pracy dla administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządów.
 2. Bardzo bogate doświadczenie w analizie danych ilościowych dla potrzeb aplikacyjnych.

Główne obszary kompetencji Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych

 1. Foresight technologiczny
 2. Analiza i wizualizacja danych oraz tworzenie narzędzi do przeglądania danych
 3. Analityka opisowa, predykcyjna i preskrypcyjna, uczenie maszynowe
 4. Budowanie rozwiązań rekomendacyjnych opartych o dane
 5. Analiza sieciowa
 6. Gromadzenie i wykorzystywanie danych behawioralnych zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne.

Strategiczne cele i obszary Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych

Rozwój data science w Polsce, w tym również w zakresie upowszechniania metod podejmowania decyzji w oparciu o dane i prowadzenia evidence based policy.

Skontaktuj się z Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych: lp.ude.mcinull@iksrotab.d