flags-lob

Nazwa projektu: System wspierający zarządzanie energią w Lokalnych Obszarach Bilansowania z uwzględnieniem odnawialnej generacji rozproszonej, magazynów energii i infrastruktury do e-mobilności

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Wartość projektu: 1 286 875,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 286 875,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Globema Sp. Z o.o. (lider konsorcjum) i Uniwersytet Warszawski. Za zadania UW odpowiedzialne jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z rosnącym udziałem generacji rozproszonej i niestabilnych, z uwagi na zmienne warunki meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii (OZE) powodujących odejście od modelu energetyki z jednokierunkowym przepływem energii od wytwórcy do odbiorcy. Realizowane prace zmierzają do tworzenia kontrolowalnych Lokalnych Obszarów Bilansowania (LOB) energii w celu analizowania i przewidywania przepływów energii w sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) z uwzględnieniem lokalnej produkcji energii i lokalnego na nią zapotrzebowania. Opracowywany system informatyczny LOBSTER umożliwi OSD prowadzenie lokalnego bilansowania energii w punktach wymiany z siecią OSP (Operator systemu przesyłowego), techniczną realizowalność kontraktów, maksymalizację produkcji z OZE i dostarczenie usług systemowych związanych z regulacją zapotrzebowania lub produkcji energii.

Projekt wykorzystuje prognozy numeryczne z modelu UM (Unified Model) liczonego przez ICM UW w rozdzielczościach przestrzennych 4 km i 1.5 km oraz prognozy z modelu globalnego GFS (Global Forecasting System).

Zadania realizowane przez ICM UW mają na celu:

Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2023.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wróc do projektów
Wróc do projektów

Skip to content