Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, zwane dalej „ICM” jest ogólnouczelnianą (w rozumieniu § 23 ust. 1, pkt 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego) podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego (w rozumieniu § 18 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego), podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi, działającą na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego i ogólnopolskiego środowiska naukowego oraz ich infrastruktury badawczej.
 2. Organami ICM są Dyrektor oraz Rada Naukowa zwana dalej „Radą”.
 3. Zadania oraz zasady funkcjonowania ICM określa Regulamin ICM, zwany dalej „Regulaminem”.

Rozdział 2
Zadania i formy działania ICM

§ 2

 1. ICM działa na rzecz środowiska naukowego i akademickiego, realizując zadania na poziomie krajowym i międzynarodowym, poprzez:
  1) rozwój i udostępnianie zgromadzonych zasobów infrastruktury badawczej, w tym zasobów informacyjnych;
  2) promowanie i koordynowanie inicjatyw środowiskowych rozwijających krajową infrastrukturę wspomagającą badania, szczególnie w zakresie infrastruktury informatycznej i udostępnianych sieciowo zasobów wiedzy;
  3) działania na rzecz otwartego dostępu do wiedzy;
  4) zaangażowanie w projekty ukierunkowane na tworzenie i udostępnianie zasobów publicznych i zasobów sieciowych.
 2. Działalność badawcza ICM obejmuje:
  1) badania w dziedzinie metod modelowania matematycznego układów złożonych oraz zjawisk i procesów zachodzących w takich układach;
  2) tworzenie i rozwój algorytmów dla potrzeb modelowania oraz ich realizacje komputerowe i tworzenie rozwiązań aplikacyjnych;
  3) badania związane z analizą danych o znaczeniu naukowym.
 3. Działalność dydaktyczna i szkoleniowa ICM dotyczy dziedzin powiązanych z jego działalnością badawczą oraz zadaniami realizowanymi na rzecz środowiska i instytucji naukowych. Ponadto ICM może:
  1) organizować studia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami formalnymi oraz programy doktorskie;
  2) prowadzić zajęcia w ramach oferty ogólnouczelnianej;
  3) prowadzić szkolenia i zajęcia, w tym w szczególności zamawiane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu lub instytucje zewnętrzne.

§ 3

Działania wymienione w § 2 ICM realizuje na zasadach uzgodnionych z właściwymi jednostkami administracji rządowej wchodzącymi w skład działu Nauka i Cyfryzacja.

§ 4

 1. Działalność ICM jest realizowana poprzez:
  1) wnoszenie wkładu naukowego i eksperckiego;
  2) zapewnienie sprawnego działania urządzeń oraz infrastruktury informatycznej i informacyjnej ICM;
  3) udostępnianie zasobów infrastruktury ICM w ramach realizowanych projektów badawczych i rozwojowych;
  4) rozwój i obsługę sieciowych serwisów informacyjnych.
 2. ICM współdziała z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w realizowaniu projektów wymagających szczególnych kompetencji merytorycznych zespołu lub zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej i informatycznej.

§ 5

Dyrektor ICM ogłasza raz w roku strukturę organizacyjną ICM zawierającą działy operacyjne, działy badawcze, laboratoria oraz administrację.

§ 6

 1. Działalność badawcza ICM odbywa się poprzez realizację własnych i realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi projektów badawczych i rozwojowych, z wykorzystaniem infrastruktury badawczej oraz zespołów ICM.
 2. Środki na realizację własnych projektów i programów pochodzą z budżetu ICM lub są uzyskiwanie przy współudziale ICM. Kierownikami projektów własnych mogą być jedynie pracownicy ICM.
 3. Projekty badawcze i rozwojowe są przyjmowane do realizacji przez Dyrektora pod warunkiem ich zgodności z Regulaminem i z aktualnymi możliwościami infrastrukturalnymi i finansowanymi ICM.
 4. Projekty badawcze są przyjmowane do realizacji przez Dyrektora na podstawie oceny ich wartości naukowej i zasadności wykorzystania zasobów i infrastruktury badawczej ICM dla ich realizacji.
 5. Dla realizacji projektów Dyrektor powołuje odpowiednie grupy badawcze.

Rozdział 3

Dyrektor ICM

§ 7

 1. Dyrektor kieruje działalnością ICM i jest przełożonym jego pracowników.
 2. Dyrektor reprezentuje ICM.
 3. Dyrektor realizuje swoje funkcje kierownicze współdziałając z Radą w zakresie określonym w § 8 ust. 5 Regulaminu. Dyrektor przedstawia Radzie założenia programowe oraz sprawozdania roczne z działalności.
 4. Dyrektora ICM powołuje Rektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
 5. Na wniosek Dyrektora, Rektor powołuje i odwołuje jego zastępców na okres nie przekraczający kadencji Dyrektora.
 6. Dyrektor może wnioskować o powołanie nie więcej niż pięciu zastępców.
 7. Dyrektor określa kompetencje swoich zastępców i powiadamia o tym Radę.
 8. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące struktury organizacyjnej ICM, po zasięgnięciu opinii Rady, informując o nich pracowników.

Rozdział 4

Rada ICM

§ 8

 1. Rada liczy nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 członków.
 2. W skład Rady wchodzą:
  1) Dyrektor;
  2) pracownicy z tytułem naukowym profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w ICM;
  3) powoływani przez Rektora członkowie delegowani przez rady wydziałów reprezentujących dziedziny nauki, których dotyczy działalność ICM;
  4) dwóch przedstawicieli pozostałych pracowników ICM, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ICM;
  5) powoływani przez Rektora przedstawiciele środowiska naukowego, w liczbie nie większej niż 1/3 składu Rady;
  6) przedstawiciele doktorantów i studentów, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu Rady.
 3. Członkowie, wymienieni w ust. 2 pkt. 3, stanowią co najmniej 1/5 składu Rady.
 4. Kadencja Rady trwa cztery lata.
 5. Do kompetencji Rady należy:
  1) opiniowanie programu długoterminowej działalności ICM;
  2) przyjmowanie i dokonywanie oceny rocznego sprawozdania Dyrektora z działalności ICM;
  3) opiniowanie zmian struktury organizacyjnej ICM;
  4) dokonywanie zmian Regulaminu;
  5) możliwość wystąpienia do Rektora o odwołanie Dyrektora w razie negatywnej oceny wyników rocznej działalności ICM.
 6. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 7. Posiedzenia Rady są zwoływane przez jej przewodniczącego co najmniej dwa razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Rektora, Dyrektora lub co najmniej połowy członków Rady.

Rozdział 5

Pracownicy ICM

§ 9

ICM zatrudnia następujące kategorie pracowników:
1) pracownicy naukowi – na podstawie mianowania lub umowy o pracę;
2) pracownicy inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni i administracyjni – na podstawie umowy o pracę.

Rozdział 6

Podstawy finansowania działalności ICM

§ 10

 1. Podstawą finansowania działalności ICM są:
  1) pozauniwersyteckie środki budżetowe przyznawane na działalność ICM;
  2) środki na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych:
  a) pochodzące z grantów krajowych,
  b) pochodzące z programów międzynarodowych,
  c) pochodzące z innych funduszy lub dotacji;
  3) środki na realizację projektów zamawianych przez podmioty zewnętrzne;
  4) środki pochodzące z budżetu Uniwersytetu Warszawskiego;
  5) środki otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami.
 2. ICM zapewnia administracyjną i finansową obsługę swojej działalności.

§ 11

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ICM określają odpowiednie zarządzenia Rektora.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora.

 

Zarządzenie Nr 58 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ICM (M.2014.254.Zarz.58) z późniejszymi zmianami (M.2016.254.Zarz.41 oraz M.2018.4.Zarz.4).